Fonde

Anne Storgaard, Lyøvej 28, 3. mf, 2000 Frederiksberg,
e-mail: astorgaard53@gmail.com,  tlf. 2398 6093.

(Bragt som artikel i Svampe 31, 1995, med tilføjelser 2007 og 2012 v. Chr. Lange)(opdateret jan 2020)

Svampeforeningen administrerer fire fonde. M. P. Christiansen og hustrus legat og Knud Hauerslevs Fond er forholdsvis nye, mens Flora Agaricina Danica-fonden er gammel i gårde, idet den blev stiftet for snart 50 år siden. Svampefonden (se her nedenfor) er oprettet i 2007.

Da fondenes afkast ifølge fundatserne i en eller anden forstand skal gå til fremme af svampekundskaben, skal jeg hermed give en kort beskrivelse af deres oprettelse og fundats.

Ansøgningsfristen til de 3 første fonde er 1. april. Ansøgningsfrist til Svampefonden er 1. november.
• Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse og et budget.
• Ved ansøgning om støtte til køb af apparatur skal ansøgningen indeholde et specificeret forslag til, hvad der tænkes indkøbt.
• Vi ser gerne at projekter af almen interesse efterfølgende afrapporteres i bladet SVAMPE.

Flora Agaricina Danica – fonden
Fonden er opkaldt efter Jakob E. Langes store pragtværk over de danske bladhatte. Historien er i korthed følgende. I 1935 tegnede en komite bestående af Jakob E. Lange, prof. Øivind Winge og prof. C. Ferdinandsen en kontrakt med Carlsbergfondet og Rask-Ørsteds Fondet angående udgivelse af Jacob E. Langes ,,Flora Agaricina Danica”. Værket var planlagt til at skulle udkomme over en 5-årig periode i ialt fem bind. Kontrakten med Carlsbergfondet og Rask- Ørstedfondet var en slags produktionsgaranti, idet indtægterne fra salget af værket skulle bruges til tilbagebetaling af den ydede støtte indtil 1954. Komiteen bestemte desuden, at oplaget af ,,FAD” ejedes af Jacob E. Langes familie, Botanisk Forening og Foreningen til Svampekundskabens Fremme med fordelingen 50%, 25% og 25%, med nævnte refusionsforpligtelse. Som bekendt blev værket udgivet i perioden 1935-40 og med sine ca. 1200 præcise akvareller af hatsvampe i 7- farvetryk blev det et af de mest betydningsfulde værker i den mykologiske litteratur. Salget af FAD gik godt og resulterede i et betydeligt overskud, hvoraf Foreningen til Svampekundskabens Fremmes andel beløber sig til 125.000 kr. Denne kapital er urørlig og, som fundatsen byder, anbragt i ,,solide værdipapirer” med et årligt renteafkast pa ca. 10.000 kr.

Fundats for Flora Agaricina Danica-fonden tilhørende Foreningen til Svampekundskabens Fremme:
§1. Af de Beløb, der i henhold til Kontrakt af 28. Januar 1935 mellem Foreningen til Svampekundskabens Fremme, Dansk Botanisk Forening, Carlsbergfonden og Afd. Forstander Jakob E. Lange aarligt tilgår førstnævnte Forening ved Salg af Restoplaget af Jakob E. Lange: ,,Flora Agaricina Danica”, kan dennes Bestyrelse til Formaal, der har Interesse for Foreningen eller i øvrigt for den mykologiske Forskning, anvende indtil 1/5 inden for hvert Regnskabsaar.
§2. Hvad der herefter ikke er disponeret over, henlægges til en Fond kaldet ,,Flora Agaricina Danica-Fonden”, der bestyres af Bestyrelsen for Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Fondens Kapital anbringes paa en særskilt, paa Fondens Navn lydende, Sparekassebog eller i solide Værdipapirer. Til at hæve paa Sparekassebogen udover de tilskrevne Renter og til at transportere eller kvittere Fondens Værdipapirer, der stedse skal være noterede paa Fondens Navn, kræves Underskrift af Foreningens Formand og Kasserer i Forening.
§3. Den aarlige Renteindtægt kan af Bestyrelsen anvendes til de i §1 angivne Formaal. Hvad der inden for hvert Regnskabsaar ikke maatte være anvendt paa den angivne Maade, henlægges til Fondens Kapital.
§4. Fondens Kapital maa som Hovedregel ikke angribes. Dog skal Bestyrelsen, saafremt mindst 5 af dens 7 Medlemmer stemmer derfor, inden for et Regnskabsaar kunne disponere over et Beløb af indtil 500 Kr. udover de i ,§ I og §3 nævnte Beløb, såfremt den maatte finde det paakrævet til de i §l angivne Formaal.
§5. Der føres over Fondens Midler et Kapitalregnskab og et Driftsregnskab, der revideres af Foreningens Revisor og aflægges paa Foreningens ordinære, aarlige Generalforsamling.
§6.Til ændring af nærværende Fundats kræves, at mindst 5 af Bestyrelsens 7 Medlemmer stemmer derfor, og at den derefter vedtages på Foreningens Generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne Stemmer.

Saaledes vedtaget paa Foreningen til Svampekundskabens Fremmes Generalforsamling den 21. Februar 1951.

Ansøgninger til fonden, se nedenfor.

M.P. Christiansen og Hustrus Legat
M.P Christiansen var af profession lærer og viceskoleinspektør og kaptajn i forsvaret, men hans store lidenskab var botanik og mykologi. Her kastede han sig med forkærlighed over de vanskeligste grupper. Indenfor botanikken studerede han navnlig Mælkebøtter og Brombær, som er komplicerede artskomplekser. I mykologien blev det til studier af især de resupinate svampe, som mundede ud i værket: Danish Resupinate Fungi I & II (Dansk Botanisk Arkiv 19, 1959-60).
I 1974 besluttede M.P.Christiansen og hustru at stifte et legat med formålet:,,at fremme studiet af Danmarks svampeflora”.
Til at bestyre legatet udnævntes tre personer: den til enhver tid værende professor i botanik ved Københavns Universitet, hvorunder svampeforskningen sorterer (formand), samt formændene for Dansk Botanisk Forening og Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Denne legatbestyrelse har nu fungeret i 20 år, men konstruktionen har vist sig uhensigtsmæssig tung i praksis. Efter anmodning fra legatbestyrelsen har Civilretsdirektoratet givet tilladelse til, at fondens aktiver deles ligeligt mellem Botanisk Forening og svampeforeningen, og denne deling er trådt i kraft i 1994. Herved er der tillagt Botanisk Rejsefond en kapital pa ca. 95.000 Kr og Foreningen til Svampekundskabens Fremme har fået en tilsvarende sum. Disse midler er anbragt i værdipapirer, som giver et årligt renteafkast pa ca. 8.500 kr. Svampeforeningens bestyrelse har besluttet at videreføre legatet med uændret formålsparagraf, som lyder:
,,Legatets formål er at fremme studiet af Danmarks svampeflora derved, at renten af legatets kapital anvendes til støtte for forskning og undersøgelser inden for formålets område, herunder som understøttelse til arbejdere offentliggørelse eller til forberedelse af undersøgelser, f.eks. til studierejser indenfor den danske Stat.”

Ansøgninger til legatet, se nedenfor.

K.Hauerslevs fond.
I 1992 modtog Foreningen en gave på 50.000 kr fra Knud Hauerslev. Knud Hauerslev er ,,elev” af M.P. Christiansen og en af de førende eksperter indenfor studiet af de resupinate svampe. Hauerslev har i mange år været medlem af og kasserer for Svampeforeningen, og er æresmedlem af foreningen. Efter ønske fra giveren skal renterne af kapitalen gives til hjælp til anskaffelse af mikroskoper eller lignende redskaber til studiet af svampe.

Ansøgninger
Ansøgninger til fondene skal stiles til Foreningen til Svampekundskabens Fremme,
Anne Storgaard, Lyøvej 28, 3. mf, 2000 Frederiksberg. Ansøgningsfristen er 31. marts. Svar på ansøgninger vil normalt foreligge senest 20. april. Støtte fra fondene vil normalt blive uddelt i en eller flere portioner. Hvis der et år ikke uddeles midler, overføres midlerne til næste års pulje eller tillægges fondens kapital.

Svampefonden
Vedtægter for Svampefonden, tilhørende Foreningen til Svampekundskabens Fremme
§1. Navn.
Fondens navn er Svampefonden.
§2. Hjemsted.
Fondens hjemsted er København.
§3. Fondens størrelse.
Fondens størrelse er ved oprettelsen kr. 500.000. Fondens kapital må som hovedregel ikke angribes. Svampetryk kan til enhver tid overføre flere midler til fonden, efter Svampetryks skøn.
§4. Stifternes rettigheder.
Svampetryk kan til enhver tid optage lån i fonden til udgivelse af bøger eller til dækning af midlertidigt likviditetsbehov i Svampetryk eller Fungi of Northern Europe. Et sådant lån kræver underskrift af foreningens formand og fondens formand i forening.
§5. Formål.
Fondens formål er at fremme viden om svampe.
§6. Bestyrelse.
Fondens 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Foreningen til Svampekundskabens Fremmes bestyrelse.
§7. Regnskabsaflæggelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret, og der aflægges regnskab på Foreningen til Svampekundskabens Fremmes årlige generalforsamling.
§8. Anvendelse af midler.
Støtte gives til:
Rejse- og deltagerudgifter til mykologiske kongresser og ekspeditioner.
Udgifter i forbindelse med afholdelse af mykologiske kongresser i Danmark.
Andre udgifter i forbindelse dansk forskning i mykologi.
Der lægges vægt på, at resultater fra disse aktiviteter offentliggøres, fx via Internettet, gennem FNEs udgivelser, i tidsskriftet SVAMPE eller i andre tidsskrifter.
§9. Ændringer af vedtægten.
Til ændring af nærværende vedtægt eller opløsning af fonden kræves, at mindst 6 af bestyrelsen for Foreningen til Svampekundskabens Fremmes 9 medlemmer stemmer derfor, og at den derefter vedtages på Foreningens generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved eventuel opløsning af fonden skal midlerne anvendes til dækning af et eventuelt underskud i Svampetryk. Overskydende midler overgår til Flora Agaricina Danica fonden.
Tillæg.
Svampefonden er oprettet for, at eventuelle overskud, der genereres af Svampetryk og Fungi of Northern Europe, kan komme i anvendelse. Det er målsætningen, at der jævnligt overføres beløb til fonden.
Da fonden ikke er skabt for at hædre en giver, er det acceptabelt for indstifterne, at dele af formuen investeres i stabile aktier eller aktiepuljer, der kan give et større afkast end obligationer, men som samtidig indebærer en øget risiko.
For at komme ansøgerne i møde, foretages den årlige uddeling fra fonden forskudt i forhold til  Foreningen til Svampekundskabens Fremmes øvrige fondsuddelinger. Ansøgningsfristen kan f. eks. sættes til 1. november med sagsbehandling inden månedens udgang.
Åbenhed om uddelinger fra fonden anses som en selvfølge, og en fortegnelse over modtagere af midler vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Fondstildelinger

1998 Flora Agaricina Danica Fonden - Pia Boisen Hansen: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres- Klaus Bo Nielsen: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres
M. P. Christiansen & Hustru’s Legat - Tobias Frøslev: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres- Thomas Nedergård: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres- Jacob Heilmann-Clausen: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres- Morten Christensen: kr. 1500.- til deltagelse i XIV Nordiske Mykologiske kongres- Jens H. Petersen: kr. 1852.- til anskaffelse af speciallitteratur.
1999 Flora Agaricina Danica Fonden -Tobias G. Frøslev, kr. 2.200.- til mikroskopudstyr (fasekontrast) og Phlegmacium- litteratur
K.Hauerslevs fond -Thomas Nedergård, kr. 4.000.- til anskaffelse af et brugt Leitz-mikroskop.
M.P.Christiansen & Hustru’s Legat -Erik Rald, kr. 1.985.- Støtte til deltagelse i Borgsjøseminaret 1999 (rejse og symposieafgift)
2000 (samlede fonde) - Lea Maria Svendsen, kr. 3347.- til anskaffelse af svampelitteratur.- Thomas S. Jeppesen & Tobias Frøslev, kr. 10.590.- Støtte til deltagelse i Cortinarius-kongressen i Arbois, Frankrig, rejse, ophold og billeje.
2001 (samlede fonde) - Flemming Rune: Støtte på 5.000 kr fra Flora Agaricina Danica-fonden til udgivelse af 24 plancher i svampedelen af ringbindsflora over Grønland.- Thomas Stjernegaard Jeppesen: Støtte fra M.P.Christiansen & Hustrus Legat på 1370 kr til køb af svampelitteratur.- Tobias Guldberg Frøslev: 5.000 kr fra Flora Agaricina Danica-fonden til indsamlingsrejse (Cameroun) og studier af Termitomyces-arter.- Lea Maria Svendsen: 600 kr fra M.P.Christiansen & Hustrus Legat til deltagelse i Ascomycet-træf på Øland juni 2001.- Christian Lange: 5.000 kr fra M.P. Christiansen & Hustrus Legat til nedbringelse af deltagerbetalingen ved Ascomycet-træf på Øland juni 2001.
2002 (M.P. Christiansen og Hustrus fond)(Flora Agaricina Danica Fonden) Torbjørn Borgen Lindhardt har modtaget kr. 5.000 som støtte til en studietur til Paamiut i Grønland.Thomas Stjernegaard Jeppesen og Tobias Frøslev har modtaget tilsammen kr. 11.000 (en smule deraf dog fra M.P. Chr.) som støtte til deltagelse i Slørhattekongressen JEC 2002 samt indsamlingsturen i Sogndal i forbindelse med IMC7 2002.
2003 Samlede fonde Annegrette Eriksen: anskaffelse af mikroskop 4.000.-Thomas Stjernegaard Jeppesen: Cortinarius litteratur 2.000.-Rene Spiegelberg Larsen: Lichen-studier i Wales 7.750.-Jacob Heilmann-Clausen: Workshop i Sverige om svampe-rødliste 1.500.-Kirsten Fønss: Kongres og studieophold i USA/Canada 5.000.-
2004 Samlede fonde Tobias Frøslev: Deltagelse i Journees Europeennes du Cortinaires (Sardinien) 6.100.-
2005 Samlede fonde Christian Lange: Okularsæt til stereolup 1.500.-Thomas Læssøe: Skivesvampe-Workshop i Fosdalen, 9.050.-Torbjørn Borgen: Svampestudier i Zackenberg, NØ Grønland 8.000.-Jacob Heilmann-Clausen: Studietur til Pyrenæerne vedr. Ridderhatte (FNE) 3.800.-
2006 MPC & Hustrus legat samt FAD fonden Thomas Stjernegaard og Tobias Frøslev hver 4.000.- til en indsamlingsrejse til Norditalien vedrørende indsamling og studier af Phlegmacium arter den 29. juli- 7.august 2006.
Knud Hauerslevs Legat og MPC & Hustrus Legat Erik Rald 6.000 kr til dækning af rejseomkostninger til besøg på overdrevslokaliteter i DK i 2006 samt anskaffelse af et digitalt kamera til dokumentation af observationer.
MPC & Hustrus Legat samt K. Hauerslevs Legat Torbjørn Borgen 7.000.- til deltagelse i 3 ugers svampestudier i Zackenberg, NØ Grønland i juli-august 2006.
2007 Samlede fonde Jacob Heilmann-Clausen 5.500 kr til studierejse til det nordlige Grækenland for at indsamle data om vedboende svampe i bøgeskovs-reservater på det sydlige Balkan.
Thomas Læssøe 9.600 kr
Til afholdelse af en workshop om sæksvampe i Danmark Torbjørn Borgen 4.000 kr
Til deltagelse i Den Europæiske Slørhattekongres (JEC) i Mora, Sverige 2007.René Spiegelberg Larsen 2.100 kr
Til deltagelse i møde i British Lichen SocietyMargaretha Liebmann 1.325 kr til anskaffelse af E. Ludwig: Pilzkompendium til mykologiske studier.
2008 Samlede fonde Annegrete Eriksen: 3.055 Kr til anskaffelse af svampebestem-melsesværker.
Thomas Læssøe: 7.200 Kr til en studierejse til de Østrigske Alper (Discomyceter, MycoKey-projektet)
Torbjørn Borgen: 5.500 Kr til en studie- og indsamlingsrejse i Grønland.
Torbjørn Borgen: 3.900 Kr til en fælles svampeweekend på Molslaboratoriet i samarbejde mellem FtSF og Fugle og Natur.
2009 Samlede fonde Jacob Heilmann-Clausen og Morten Christensen 5.900 kr. til ophold på San Cataldo for at arbejde på den kommende ridderhattebog,
Karen Nisbeth 2.000kr. til en GPS og 600 kr. til rejse til atlasworkshop,
Tobias Frøslev og Thomas Jeppesen 7.900 kr. til Cortinarius kongres i Ungarn,
Kirsten Kielmann 3.000 kr. til udarbejdelse af undervisnings-materialer om svampefarvning
2010 Samlede fonde Lotta Wilson 5.000 kr. til deltagelse i Fungi og Fibre kongres 2010,
Kirsten Nielsen 5.000 kr. til indkøb af mikroskop og svampebestem-melseslitteratur,
Tobias Frøslev og Thomas Jeppesen 5.000 kr. til deltagelse i Borgsjoe seminar.
2011 Samlede fonde Tobias Frøslev og Thomas Jeppesen begge 5.538 kr. til deltagelse i Nordisk mykologisk kongres 2011, Herik Licht 2.960 til feltarbejde i Schweitz,
Foreningen til Svampekundskabens Fremme 8.192 kr. til indkøb af mikroskop
2012 Samlede fonde Bjørn W. Pedersen 2.499 kr. til indkøb af kamera,
Tom Smidth 3.130 kr. til indkøb af svampebestemmelses-litteratur,
Margaretha Liebmann 3.130 kr. til indkøb af svampe-bestemmelseslitteratur,
Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen begge 4.000 kr. til feltworkshop i Italien,
Torbjørn Borgen 4.287 kr. til kongresdeltagelse ISAM 9.
2013 Samlede fonde Jens Maarbjerg 680 kr. til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Thomas Læssøe og Jens H. Petersen begge 6.600 kr. til deltagelse i sæksvampekongres i Spanien,
Erik Arnfred Thomsen 4.379 kr. til indkøb af mikroskop,
Æ Skurrehat 7.500 kr. til indkøb af mikroskop.
2014 Samlede fonde Tom Smidth 3.230 kr. til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Torbjørn Borgen 3.100 til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Kristoffer Andreasen og Kasper Hjortsballe 4.540 kr. til videreudvikling af svampe-app.
2015 Samlede fonde Torbjørn Borgen 1.850 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Lars Bitsch 1.018 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur, Tobias Bøllingtoft 770 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur, Thomas Læssøe 750 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Jens H. Pedersen 6.300 kr. til deltagelse i Nordisk Mykologisk kongres,
Thomas Læssøe 3.012 kr. til deltagelse i Nordisk Mykologisk Kongres,
Vagn Alstrup 7.170 kr. til deltagelse i Nordic Lichen Society Meeting,
Torbjørn Borgen 2.800 kr. til studierejse til Grønland,
Lars Bitsch 1.000 kr. til deltagelse i mikroskoperingskursus på Mols, Karen Nisbeth 1.000 kr. til deltagelse i mikroskoperingskursus på Mols,
Torbjørn Borgen 4.000 kr. til arrangering af mikroskoperings-kursus på Mols,
Karen Nisbeth og Lars Bitsch 4.000 kr. til køb af mikroskop,
Hanne Petra Katballe 2.000 kr. til køb af kamera,
Tobias Bøllingtoft 2.000 kr. til køb af kamera.
2016 Samlede fonde Tobias Bøllingtoft 3.530 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Torbjørn Borgen 9.000 kr. til del-tagelse i arktisk/alpin svampe-kongres i Japan,
Lisbeth Skovgaard Simonsen 2.073 kr. til studier af bl.a. mikrosvampe i Alaska,
Svampeforeningen 17.000 kr. til afholdelse af Nordisk Mykologisk Kongres 2017,
Tue Rønhave Laursen 8.000 kr. til køb af mikroskop.
2017 Samlede fonde Torbjørn Borgen 1.748 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Tobias Bøllingtoft 2.225 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Svampeforeningen 13.000 kr. til afholdelse af Nordisk Mykologisk Kongres 2017,
Bjørn W. Pedersen 4.900 kr. til køb af kamera.
2018 Samlede fonde Christian Lange 3.530 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Tom Smidth 1.443 kr. til køb af svampebestemmelse litteratur,
Jørgen Mikkelsen 9.100 kr. til arrangering af svampelejr i Thy,
Tue Rønhave Laursen 10.000 kr. til arrangering af svampelejr på Bornholm,
Rasmus Riis-Hansen 5.000 kr. til køb af kamera,
Tobias Bøllingtoft 4.500 kr. til køb af mikroskop,
Hanne Petra Katballe 10.000 kr. til køb af mikroskop.
2019 Samlede fonde Anders Adams 9.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Martin Schier Christiansen 4.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Martin Schier Christensen 3.404 kr. til svampelitteratur og feltudstyr,
Erik Arnfred Thomsen 6.700 kr. til deltagelse i Congress of European Mycologists i Polen,
Marie B. Linnet 4.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
MUG 5.000 kr. til svampelejr i Sønderjylland,
Rasmus Riis-Hansen 7.900 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Synnejyske Svampe 10.999 kr. til køb af mikroskop.

Comments are closed.