Fonde

Fonde
Ansøgninger sendes til Anne Storgaard, Lyøvej 28, 3. mf, 2000 Frederiksberg,
e-mail: astorgaard53@gmail.com,  tlf. 2398 6093.

(Artikler om fondenes historie samt sammenlægning af de tre små fonde er trykt i Svampe 31, 1995 og i Svampe 83, 2021)

Svampeforeningen administrerer Svampefonden, der er oprettet i 2007 samt en konto og et depot under Svampeforeningen. Sidstnævnte konto og depot er sammenlagt af tre tidligere fonde: Flora Agaricina Danica Fonden, M.P. Christiansen og Hustrus Legat og K. Hauerslevs Fond.

Afkastet af midlerne går til fremme af svampekundskaben i bred forstand, f.eks. formål der har interesse for foreningen eller støtter den mykologiske forskning, til studierejser samt til anskaffelse af mikroskoper eller lignende redskaber til studiet af svampe.

Ansøgningsfristen til Svampeforeningens midler er 1. april. Ansøgningsfrist til Svampefonden er 1. november.
• Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse og et budget.
• Ved ansøgning om støtte til køb af apparatur skal ansøgningen indeholde et specificeret forslag til, hvad der tænkes indkøbt.
• Vi ser gerne at projekter af almen interesse efterfølgende afrapporteres i bladet SVAMPE.
 
Svampefonden
Vedtægter for Svampefonden, tilhørende Foreningen til Svampekundskabens Fremme
§1. Navn.
Fondens navn er Svampefonden.
§2. Hjemsted.
Fondens hjemsted er København.
§3. Fondens størrelse.
Fondens størrelse er ved oprettelsen kr. 500.000. Fondens kapital må som hovedregel ikke angribes. Svampetryk kan til enhver tid overføre flere midler til fonden, efter Svampetryks skøn.
§4. Stifternes rettigheder.
Svampetryk kan til enhver tid optage lån i fonden til udgivelse af bøger eller til dækning af midlertidigt likviditetsbehov i Svampetryk eller Fungi of Northern Europe. Et sådant lån kræver underskrift af foreningens formand og fondens formand i forening.
§5. Formål.
Fondens formål er at fremme viden om svampe.
§6. Bestyrelse.
Fondens 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Foreningen til Svampekundskabens Fremmes bestyrelse.
§7. Regnskabsaflæggelse.
Regnskabsåret følger kalenderåret, og der aflægges regnskab på Foreningen til Svampekundskabens Fremmes årlige generalforsamling.
§8. Anvendelse af midler.
Støtte gives til:
Rejse- og deltagerudgifter til mykologiske kongresser og ekspeditioner.
Udgifter i forbindelse med afholdelse af mykologiske kongresser i Danmark.
Andre udgifter i forbindelse dansk forskning i mykologi.
Der lægges vægt på, at resultater fra disse aktiviteter offentliggøres, fx via Internettet, gennem FNEs udgivelser, i tidsskriftet SVAMPE eller i andre tidsskrifter.
§9. Ændringer af vedtægten.
Til ændring af nærværende vedtægt eller opløsning af fonden kræves, at mindst 6 af bestyrelsen for Foreningen til Svampekundskabens Fremmes 9 medlemmer stemmer derfor, og at den derefter vedtages på Foreningens generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved eventuel opløsning af fonden skal midlerne anvendes til dækning af et eventuelt underskud i Svampetryk. Overskydende midler overgår til Flora Agaricina Danica fonden.
Tillæg.
Svampefonden er oprettet for, at eventuelle overskud, der genereres af Svampetryk og Fungi of Northern Europe, kan komme i anvendelse. Det er målsætningen, at der jævnligt overføres beløb til fonden.
Da fonden ikke er skabt for at hædre en giver, er det acceptabelt for indstifterne, at dele af formuen investeres i stabile aktier eller aktiepuljer, der kan give et større afkast end obligationer, men som samtidig indebærer en øget risiko.
For at komme ansøgerne i møde, foretages den årlige uddeling fra fonden forskudt i forhold til  Foreningen til Svampekundskabens Fremmes øvrige fondsuddelinger. Ansøgningsfristen kan f. eks. sættes til 1. november med sagsbehandling inden månedens udgang.
Åbenhed om uddelinger fra fonden anses som en selvfølge, og en fortegnelse over modtagere af midler vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Fondstildelinger

2010 Samlede fonde Lotta Wilson 5.000 kr. til deltagelse i Fungi og Fibre kongres 2010,
Kirsten Nielsen 5.000 kr. til indkøb af mikroskop og svampebestem-melseslitteratur,
Tobias Frøslev og Thomas Jeppesen 5.000 kr. til deltagelse i Borgsjoe seminar.
2011 Samlede fonde Tobias Frøslev og Thomas Jeppesen begge 5.538 kr. til deltagelse i Nordisk mykologisk kongres 2011, Herik Licht 2.960 til feltarbejde i Schweitz,
Foreningen til Svampekundskabens Fremme 8.192 kr. til indkøb af mikroskop
2012 Samlede fonde Bjørn W. Pedersen 2.499 kr. til indkøb af kamera,
Tom Smidth 3.130 kr. til indkøb af svampebestemmelses-litteratur,
Margaretha Liebmann 3.130 kr. til indkøb af svampe-bestemmelseslitteratur,
Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen begge 4.000 kr. til feltworkshop i Italien,
Torbjørn Borgen 4.287 kr. til kongresdeltagelse ISAM 9.
2013 Samlede fonde Jens Maarbjerg 680 kr. til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Thomas Læssøe og Jens H. Petersen begge 6.600 kr. til deltagelse i sæksvampekongres i Spanien,
Erik Arnfred Thomsen 4.379 kr. til indkøb af mikroskop,
Æ Skurrehat 7.500 kr. til indkøb af mikroskop.
2014 Samlede fonde Tom Smidth 3.230 kr. til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Torbjørn Borgen 3.100 til indkøb af svampebestemmelseslitteratur,
Kristoffer Andreasen og Kasper Hjortsballe 4.540 kr. til videreudvikling af svampe-app.
2015 Samlede fonde Torbjørn Borgen 1.850 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Lars Bitsch 1.018 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur, Tobias Bøllingtoft 770 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur, Thomas Læssøe 750 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Jens H. Pedersen 6.300 kr. til deltagelse i Nordisk Mykologisk kongres,
Thomas Læssøe 3.012 kr. til deltagelse i Nordisk Mykologisk Kongres,
Vagn Alstrup 7.170 kr. til deltagelse i Nordic Lichen Society Meeting,
Torbjørn Borgen 2.800 kr. til studierejse til Grønland,
Lars Bitsch 1.000 kr. til deltagelse i mikroskoperingskursus på Mols, Karen Nisbeth 1.000 kr. til deltagelse i mikroskoperingskursus på Mols,
Torbjørn Borgen 4.000 kr. til arrangering af mikroskoperings-kursus på Mols,
Karen Nisbeth og Lars Bitsch 4.000 kr. til køb af mikroskop,
Hanne Petra Katballe 2.000 kr. til køb af kamera,
Tobias Bøllingtoft 2.000 kr. til køb af kamera.
2016 Samlede fonde Tobias Bøllingtoft 3.530 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Torbjørn Borgen 9.000 kr. til del-tagelse i arktisk/alpin svampe-kongres i Japan,
Lisbeth Skovgaard Simonsen 2.073 kr. til studier af bl.a. mikrosvampe i Alaska,
Svampeforeningen 17.000 kr. til afholdelse af Nordisk Mykologisk Kongres 2017,
Tue Rønhave Laursen 8.000 kr. til køb af mikroskop.
2017 Samlede fonde Torbjørn Borgen 1.748 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Tobias Bøllingtoft 2.225 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Svampeforeningen 13.000 kr. til afholdelse af Nordisk Mykologisk Kongres 2017,
Bjørn W. Pedersen 4.900 kr. til køb af kamera.
2018 Samlede fonde Christian Lange 3.530 kr. til køb af svampebestemmelseslitteratur,
Tom Smidth 1.443 kr. til køb af svampebestemmelse litteratur,
Jørgen Mikkelsen 9.100 kr. til arrangering af svampelejr i Thy,
Tue Rønhave Laursen 10.000 kr. til arrangering af svampelejr på Bornholm,
Rasmus Riis-Hansen 5.000 kr. til køb af kamera,
Tobias Bøllingtoft 4.500 kr. til køb af mikroskop,
Hanne Petra Katballe 10.000 kr. til køb af mikroskop.
2019 Samlede fonde Anders Adams 9.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Martin Schier Christiansen 4.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Martin Schier Christensen 3.404 kr. til svampelitteratur og feltudstyr,
Erik Arnfred Thomsen 6.700 kr. til deltagelse i Congress of European Mycologists i Polen,
Marie B. Linnet 4.000 kr. til indkøb af kameraudstyr,
MUG 5.000 kr. til svampelejr i Sønderjylland,
Rasmus Riis-Hansen 7.900 kr. til indkøb af kameraudstyr,
Synnejyske Svampe 10.999 kr. til køb af mikroskop.
2020 Samlede fonde Svampeforeningen 8.300 kr. til køb af rejsemikroskop og stereolup,
Hanne Petra Katballe 5000 kr. til stereolup,
Charlotte Køhnke 7.475 kr. til studierejse til Nordsverige,
MUG 10.000 til svampelejr i Himmerland

Comments are closed.