FRIESIA

“Friesia” was the first journal of the Danish Mycological Society, published in the period 1932-1987. On this page you can find lists of articles from “FRIESIA” sorted by author or chronologically. Friesia can be downloaded as pdf documents here.

friesiaFriesia var foreningens tidsskrift i perioden 1932-1987. I denne periode udkom det med udprægede tvangfrie mellemrum. Det var tænkt som dels medlemsblad for Foreningen til Svampekundskabens Fremme, dels som et fællesnordisk tidsskrift for svampeinteresserede. Efterhånden blev det mere og mere plantepatologisk domineret, hvilket sikkert var medvirkende til, at det ligesom “tabte forbindelsen” til foreningens menige medlemmer, hvoraf flertallet var mere interesserede i egentlige storsvampe og spisesvampe. Til sidst besluttedes det helt at indstille Friesia og til gengæld skabe et decideret medlemsblad for foreningen, nemlig “SVAMPE”.

Friesia er nu tilgængelige som pdf-download. Se liste her

Forordet fra første nummer af Friesia:

Ved Afslutningen af 4. Bind (1926-30) af “Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme” blev det overvejet at fortsætte dette Tidsskrift paa en noget bredere Basis, idet man tænkte sig Muligheden af at gøre det til et Centralorgan for Udforskning af N o r d i s k e S t o r s v a m p e. Bestyrelsen for “Foreningen til Svampekundskabens Fremme” rettede i denne Anledning under 5. December 1931 en Henvendelse til henved en Snes danske Botanikere, som maatte antages at interessere sig for Oprettelsen af et saadant Tidsskrift-med det Resultat, at de saa godt som alle gav Tanken deres uforbeholdne Tilslutning. Da Løfte om velvillig Støtte og Medarbejderskab yderligere opnaaedes fra ledende Mykologer i Finland, Norge og Sverige, besluttede Bestyrelsen under 16. Februar 1932 at indlede Forarbejder til Tidsskriftets Udgivelse og at søge det første Hefte udsendt i Efteraaret 1932.

Dette første Hefte foreligger nu. Til Ære for den berømte svenske Mykolog E l i a s F r i e s, hvis Arbejder, ikke mindst paa Storsvampenes Omraade, maa betegnes som grundlæggende for den mykologiske Videnskab, har Tidsskriftet faaet Navnet “F r i e s i a”.

Som nævnt er det Hensigten at gøre dette Tidsskrift til et Centralorgan for Udforskning af nordiske Storsvampe, og vi tillader os at forvente, at alle mykologisk interesserede i Norden vil møde det med Sympati og yde det videst mulig Støtte i Form af Medarbejderskab. Foreningen til Svampekundskabens Fremme, der for Tiden er Eneudgiver af F r i e s i a, haaber, at det ved Tidsskriftet indledede Samarbejde vii forme sig saaledes, at andre nordiske Selskaber til Udforskning af Storsvampe-eksisterende eller fremtidige-vii anvende F r i e s i a som Medlemsblad eller deltage i dets Udgivelse.

F r i e s i a vil udelukkende beskæftige sig med Emner af Interesse for Studiet af N o r d i s k e S t o r s v a m p e, men inden for denne Ramme bestræbe sig for størst mulig Alsidighed. Tidsskriftet vil derfor dels bringe videnskabelige Originalafhandlinger og Oversigter, Referater af udenlandsk Literatur o. l., dels Artikler af populær Natur;

særlige Afdelinger vii indeholde mindre Notitser af mykologisk Interesse samt Foreningsmeddelelser.

Omend det nu foreliggende Tidsskrift til en Begyndelse maa fremtræde med et beskedent Omfang, er det vort Haab, at det ved velvillig Tilslutning maa blive i Stand til at tjene sit Formaal: at forene nordiske Mykologer og mykologisk interesserede i et nærmere Samarbejde.

København, i September 1932.

Redaktionen.

Indeks til artikler og notitser i FRIESIA

For begge registre gælder det, at er kun et sidetal angivet, er det første side for den pågældende artikel. Alle artikler og notitser er nævnt, også de, der er skrevet på engelsk, tysk eller fransk.

Artikler og notitser sorteret efter forfatter

Artikler og notitser sorteret kronologisk

Comments are closed.