top of page

FORENINGEN

Foreningen til Svampekundskabens Fremme blev stiftet den 1. oktober 1905 af en gruppe svampeinteresserede, der gerne ville udbrede kendskabet til at samle vilde svampe i naturen. Indtil anden verdenskrig havde foreningen de fleste år mellem 300 og 400 medlemmer, men herefter begyndte tallet at stige, senest til over 2000 medlemmer efter 100-års jubilæet i 2005.

 

De fleste af foreningens  medlemmer har gennem årene meldt sig ind for selv at lære de vigtigste spise- og giftsvampe at kende, og ikke mindst lære hvordan man kan samle svampe uden risiko i den danske natur. I dag er foreningens aktiviteter imidlertid blevet så populære, at over halvdelen af medlemmerne har været med i mere end 9 år, og mange er blevet så erfarne, at de jævnligt deltager som turledere og instruktører for foreningens nye medlemmer.

Medlemskab af Svampeforeningen koster kun 200 kr/år, hvis man har bopæl i Danmark, med bopæl i udlandet er kontingentet 230 kr. og hvorfor ikke blive medlem og udover fordelene ved bogkøb, få adgang til svampeture, 2 årlige blade SVAMPE mm. Klik på Bliv Medlem hvis du ønsker at melde dig ind i foreningen.

Svampedag

SVAMPEDAG OG GENERALFORSAMLING Lørdag 25. februar 2023 i Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K 9:30-10:00 En kop kaffe til dem, der kommer tidligt 10:00-10:40 Jacob Heilmann-Clausen m.fl.: Danmarks Svampeatlas 2.0. Landvindinger, fremtidsudsigter, præmieuddeling til årets svampeatlas-vindere 10:40-11:20 Ulrik Søchting: New age – Laver og krystaller Den kemiske opfindsomhed i lavernes verden rummer megen mystik. Hvor dannes de? Hvordan ser de ud? Og frem for alt: Hvad er de til for? Uanset hvad, så kan vi nyde deres skønhed og systematiske anvendelighed. 11:20-12:00 Anja Julie Huusom: Giftlinjen Giftlinjen er en del af Sundhedsvæsnet og er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp bl.a. i tilfælde af svampeforgiftninger. Personale, der er særligt uddannet inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Hør den områdeansvarlige afdelingslæge fortælle om Giftlinjens arbejde. 12:00-13:00 Frokost uden for foredragssalen Foreningen byder på gratis frokost. Øl og sodavand koster 10 kr. 13:00-14:15 Generalforsamling Se indkaldelse på næste side. 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Bianca Dené Dunn-Rydh: Filmprojektet ‘Considering Fungi’ Bianca fra Simrishamn i Sverige vil præsentere sit filmprojekt ‘Considering Fungi’, en dokumentarserie om svampes betydning i både naturbeskyttelse, økologisk genopretning og fremtidig skovforvaltning. I samtale med fremtrædende forskere er den med til at sætte fokus på ”hvad kan vi gøre for svampene” frem for ”hvad kan svampene gøre for os”. 15:15-15:30 Pause 15:30-16:15 Lene Lange: Hvordan styrker vi mykologien i Danmark? Ud fra en lang karriere med svampe på KU, AAU, DTU og Novozymes vil professor emeritus Lene Lange give sit bud på, hvordan vi kan styrke mykologien i Danmark og hvordan vi kan sprede visionen om, at svampe kan bidrage til at redde verden. Få et nyt og mere varieret syn på mykologiens muligheder! 16:15-16:30 Gennemsyn af auktionsbøger 16:30-17:45 Bogauktion (bogliste på www.svampe.dk) 18:00- Fællesspisning Der arrangeres fællesspisning efter Svampedagen. Kuvertpris 200 kr. ekskl. drikkevarer. – Ønsker man at deltage i middagen, tilmelder man sig senest lørdag den 16 februar til: Henny Tang Lohse, tlf.: 2446 0223 eller via mail: henny@tanglohse.dk. Betaling for middagen 200 kr. pr. person sker ved frokosttid på Svampedagen. Eventuelle ledige pladser pga. afbud vil blive udbudt til salg efter frokost. DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for det kommende år. 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab og budget for næste år. 4. Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab. 5. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for danske medlemmer på 200 kr. og for udenlandske medlemmer til 230 kr. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen A. Elborne, Preben Graae Sørensen, Jørn Gry og Thomas Læssøe. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af suppleanter. På valg er 2. suppleanten Hanne Petra Katballe. Hanne Petra er villig til genvalg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisorsuppleant Birthe Rittig. Birthe er villig til genvalg. 10. Eventuelt.

Hent programmet her. (pdf)

Årsregnskab 2022 - hent her

LCH regnskab 2022 - hent her

Svampefonden regnskab 2022 - hent her

Svampetryks regnskab 2022 - hent her

Bogauktion - hent boglisten her. (pdf)

Fra Svampedagen

Hvordan styrker vi mykologien i Danmark? v/Lene Lange

Svampedag 26feb2023.jpg

Lene Lange: Hvordan styrker vi mykologien i Danmark? Ud fra en lang karriere med svampe på KU, AAU, DTU og Novozymes vil professor emeritus Lene Lange give sit bud på, hvordan vi kan styrke mykologien i Danmark og hvordan vi kan sprede visionen om, at svampe kan bidrage til at redde verden. Få et nyt og mere varieret syn på mykologiens muligheder!Lene Langes foredrag kan hentes her (pdf; 2.2 Mb)

VEDTÆGTER § 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Svampeforeningen – Foreningen til Svampekundskabens Fremme. § 2. Foreningens formål og arbejdsopgaver. Det er foreningens formål i alle dele af Danmark at udbrede kendskabet til svampene, såvel rent naturvidenskabeligt som praktisk, samt at virke for beskyttelse af truede svampearter. Dette skal søges efterlevet gennem afholdelse af ekskursioner, kurser, diplomprøver, udstillinger m.m., ved udgivelse af et medlemsblad, samt ved formidling af litteratur og andet materiale om svampe. § 3. Kontingent. Medlemskontingentet følger kalenderåret. Det fastsættes for det følgende år af generalforsamlingen. § 4. Medlemskab af foreningen. Et medlemskab træder i kraft når foreningen har modtaget det indbetalte kontingent, og gælder, hvis intet andet er anført ved indbetalingen, for det kalenderår hvori betalingen sker. Æresmedlemmer, der er kontingentfrie, udnævnes af bestyrelsen. § 5. Foreningens organisation. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Der vælges desuden en 1. og en 2. suppleant. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i fremmøde indtræder 1. hhv. 2. suppleanten. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår efter tur med hhv. 4 og 5 medlemmer årligt. Suppleanterne vælges for 2 år og afgår efter tur med 1 medlem årligt. Til varetagelse af foreningens arbejde på lokalt plan kan der endvidere dannes lokalafdelinger. For medlemskab af en lokalafdeling forudsættes medlemskab af hovedforeningen. Har lokalafdelingerne økonomisk aktivitet, skal disses reviderede regnskab være hovedforeningens kasserer i hænde senest den 25. januar det følgende år. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. § 6. Bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetence. Det påhviler bestyrelsen at virke som koordinator af aktiviteter der afholdes af Foreningen til Svampekundskabens Fremme samt af dennes lokalafdelinger. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt 6 eller flere af dennes medlemmer, inklusiv formand eller næstformand, er til stede. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller af formanden eller kassereren i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Væsentlige omplaceringer af foreningens midler samt andre dispositioner af væsentlig økonomisk betydning, skal først godkendes af bestyrelsen. § 7. Medlemsbladet. Redaktionen af hovedforeningens medlemsblad udpeges af bestyrelsen. De økonomiske rammer for udgivelsen fastlægges af bestyrelsen. § 8. Forlaget. Foreningens opgaver med formidling af litteratur og andet materiale om svampe varetages af en særlig sektion, der aflægger selvstændigt regnskab. Sektionens navn er “Svampetryk”. Sektionens ledelse udpeges af foreningens bestyrelse. De økonomiske rammer for sektionens arbejde fastlægges af bestyrelsen. Sektionens årsregnskab forelægges bestyrelsen til godkendelse senest d. 25 januar. § 9. Ordinær generalforsamling. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Indkaldelse, indeholdende dagsorden samt indkomne forslag, skal være afsendt og poststemplet senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges i deres fulde ordlyd. Foregående års reviderede regnskab skal pr. post kunne rekvireres fra kassereren mindst en uge før den ordinære generalforsamling. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for det kommende år. 3) Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab. 4) Beretning om Svampetryks virksomhed samt fremlæggelse af revideret årsregnskab. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8) Valg af suppleanter. 9) Valg af revisor og revisorsuppleant. 10) Eventuelt. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af dirigenten eller af mindst 5. medlemmer. Afstemninger ved valg til bestyrelsen er altid skriftlige. Valg af ikke tilstedeværende kandidater til bestyrelsen kan kun finde sted såfremt der foreligger tilsagn fra disse. Ved valg til bestyrelsen kan hvert medlem højst afgive et antal stemmer, svarende til det antal bestyrelsesposter der er på valg. Man kan højst afgive en stemme på hver kandidat. Vedtagelser forudsætter at mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger. § 10. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af foreningens medlemmer, når mindst 40 sådanne indsender begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden. Indsendere af gyldig begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling kan kræve denne afholdt inden seks uger efter afsendelsen. Indkaldelse, indeholdende dagsorden samt eventuelle forslag, skal være afsendt og poststemplet senest to uger før den ekstraordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges i deres fulde ordlyd. Afstemningsprocedurer som på den ordinære generalforsamling. § 11. Foreningens opløsning. Opløsning af foreningen kan vedtages efter samme regler som vedtægtsændringer (se § 9). I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens midler, med halvt til hver, Danmarks Veterinær & Jordbrugs Bibliotek og Botanisk Centralbibliotek eller de statsinstitutioner, der til enhver til varetager de opgaver, som i øjeblikket varetages af disse biblioteker. Vedtaget på generalforsamlingerne d. 25/2 og 6/11, 1989 samt d. 23/2, 2013 og 22/2, 2014. Referater af generalforsamlingerne findes i SVAMPE 20 og 21 samt 68 og 70.

Vedtægter

Hent vedtægterne her . (Åbner i pdf)

Bestyrelsen

BESTYRELSE

Formand:   Flemming Rune,  Skovhegnet 5, 3400 Hillerød – tlf.: 4828 4868
Næstformand: Steen A. Elborne, Frederik VII´s Vej 29, 3450 Allerød – tlf.: 4828 0508
Sekretær:     Preben Graae Sørensen, Rønnebærvej 40, 2840 Holte – tlf.: 4542 5347
Kasserer:    Anne Storgaard, Lyøvej 28, 3. mf, 2000 Frederiksberg – tlf.: 2398 6093
Tobias Bøllingtoft, Kongelysvej 22 st. th., 2860 Gentofte – tlf.:2627 5277
Jørn Gry, Skovbovænget 65, 3500 Værløse – tlf.: 4498 4319
Jacob Heilmann-Clausen, Virum Torv 7 2.tv,  2830 Virum- tlf.: 2722 0989
Thomas Læssøe, Universitetsparken 15, 2100 Kbh. Ø – tlf.: 2897 7840
Benny T. Olsen, K.M.Klausensgade 24, 2450 Kbh.SV - tlf.: 2928 1344
1.suppleant: Margot M. Nielsen, Sophienlund 33, 3400 Hillerød – tlf.: 3946 4022
2.suppleant: Hanne Petra Katballe, Mølhøj 19, 6950 Ringkøbing – tlf.: 4220 6571

bottom of page