top of page

Fonde

Ansøgninger sendes til Anne Storgaard, Lyøvej 28, 3. mf, 2000 Frederiksberg,
e-mail: astorgaard53@gmail.com,  tlf. 2398 6093.

(Artikler om fondenes historie samt sammenlægning af de tre små fonde er trykt i Svampe 31, 1995 og i Svampe 83, 2021)

Svampeforeningen administrerer Svampefonden, der er oprettet i 2007 samt en konto og et depot under Svampeforeningen. Sidstnævnte konto og depot er sammenlagt af tre tidligere fonde: Flora Agaricina Danica Fonden, M.P. Christiansen og Hustrus Legat og K. Hauerslevs Fond.

Afkastet af midlerne går til fremme af svampekundskaben i bred forstand, f.eks. formål der har interesse for foreningen eller støtter den mykologiske forskning, til studierejser samt til anskaffelse af mikroskoper eller lignende redskaber til studiet af svampe.

Ansøgningsfristen til Svampeforeningens midler er 1. april. Ansøgningsfrist til Svampefonden er 1. november.

  • Ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse og et budget.

  • Ved ansøgning om støtte til køb af apparatur skal ansøgningen indeholde et specificeret forslag til, hvad der tænkes indkøbt.

  • Vi ser gerne at projekter af almen interesse efterfølgende afrapporteres i bladet SVAMPE

Tidligere fondstildelinger kan ses her

FONDENS VEDTÆGTER

Vedtægter for Svampefonden, tilhørende Foreningen til Svampekundskabens Fremme §1. Navn. Fondens navn er Svampefonden. §2. Hjemsted. Fondens hjemsted er København. §3. Fondens størrelse. Fondens størrelse er ved oprettelsen kr. 500.000. Fondens kapital må som hovedregel ikke angribes. Svampetryk kan til enhver tid overføre flere midler til fonden, efter Svampetryks skøn. §4. Stifternes rettigheder. Svampetryk kan til enhver tid optage lån i fonden til udgivelse af bøger eller til dækning af midlertidigt likviditetsbehov i Svampetryk eller Fungi of Northern Europe. Et sådant lån kræver underskrift af foreningens formand og fondens formand i forening. §5. Formål. Fondens formål er at fremme viden om svampe. §6. Bestyrelse. Fondens 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Foreningen til Svampekundskabens Fremmes bestyrelse. §7. Regnskabsaflæggelse. Regnskabsåret følger kalenderåret, og der aflægges regnskab på Foreningen til Svampekundskabens Fremmes årlige generalforsamling. §8. Anvendelse af midler. Støtte gives til: Rejse- og deltagerudgifter til mykologiske kongresser og ekspeditioner. Udgifter i forbindelse med afholdelse af mykologiske kongresser i Danmark. Andre udgifter i forbindelse dansk forskning i mykologi. Der lægges vægt på, at resultater fra disse aktiviteter offentliggøres, fx via Internettet, gennem FNEs udgivelser, i tidsskriftet SVAMPE eller i andre tidsskrifter. §9. Ændringer af vedtægten. Til ændring af nærværende vedtægt eller opløsning af fonden kræves, at mindst 6 af bestyrelsen for Foreningen til Svampekundskabens Fremmes 9 medlemmer stemmer derfor, og at den derefter vedtages på Foreningens generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved eventuel opløsning af fonden skal midlerne anvendes til dækning af et eventuelt underskud i Svampetryk. Overskydende midler overgår til Flora Agaricina Danica fonden. Tillæg. Svampefonden er oprettet for, at eventuelle overskud, der genereres af Svampetryk og Fungi of Northern Europe, kan komme i anvendelse. Det er målsætningen, at der jævnligt overføres beløb til fonden. Da fonden ikke er skabt for at hædre en giver, er det acceptabelt for indstifterne, at dele af formuen investeres i stabile aktier eller aktiepuljer, der kan give et større afkast end obligationer, men som samtidig indebærer en øget risiko. For at komme ansøgerne i møde, foretages den årlige uddeling fra fonden forskudt i forhold til Foreningen til Svampekundskabens Fremmes øvrige fondsuddelinger. Ansøgningsfristen kan f. eks. sættes til 1. november med sagsbehandling inden månedens udgang. Åbenhed om uddelinger fra fonden anses som en selvfølge, og en fortegnelse over modtagere af midler vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Fondens vedtægter kan også hentes her som pdf. Åbner nyt vindue.

bottom of page