top of page

SVAMPE 01

ÅRGANG 1980

SVAMPE 01

Med dette første nummer af SVAMPE indleder foreningen en ny epoke i sin publi­kationsvirksomhed. Behovet for et foreningsridsskrift er bestemt ikke mindre i dag end; 1912, da foreningens førsre ridsskrift »Meddelelser fra Foreningen til Svampe­kundskabens Fremme« så dagens lys. Allerede dengang indså man nødvendigheden af at udgive er skrift, der, håbede man, ville bidrage til at styrke interessen for svam­pene og forøge ti/slutningen til foreningen. Et tidsskrift som skulle bringe småaf­hand/inger, ekskursionsberetninger, referater af møder og af inden- og udenlandsk litteratur, som måtte have interesse for medlemmerne, meddelelser om fund af sjældne svampe såvel som andre mykologiske iagttagelser fra naturen. Denne vare­tage/se af foreningens publikationsvirksomhed er da også i tidens løb sket på bedste måde. »Meddelelser« udkom i årene indtil 1931, hvor man fandt, at der var behov for et mykologisk tidsskrift, som foruden at være et foreningstidsskrift også skulle have et indhold af mere videnskabelig karakter. Det fik navnet Friesia, Nordisk my­kologisk Tidsskrift - denne tilføjelse til navnet i håb om at det ville blive et »central­organ for udforskningen af nordiske storsvampe«.
Da Friesia udkom med tvangfrie mellemrum opstod efterhånden et hul i udsendel­sen af det mere foreningsprægede stof, et hul som man i 1970 lappede på ved at tryk­ke delle stof i stencileret form. Tiden og økonomien er nu løbet fra den hidtidige publiceringsmåde, men tilbage står stadig et stort behov for et tidssvarende fore­ningstidsskrift. Med SVAMPE håber vi at kunne dække dette behov, og om muligt også nå ud til en større læserkreds.
At fornyelsen sker samtidig med, at foreningen fylder 75 år, er ganske tilfældigt, men vidner dog om at der stadig er liv i det gamle mycelium, der kan endnu dannes nye frugtlegemer.
Navnet SVAMPE (foreslået af J. Bech-Andersen) vandt straks bestyrelsens ti/slut­ning som den rigtigste varedeklaration, og efter langvarige diskussioner af form og indhold foreligger nu resultatet.
Moderne trykketeknik åbner nye muligheder for at boltre sig, og det er vort håb, at såvel fagf o/k som amatører fremover i SVAMPE vil finde et værdigt sted at publice­re deres mykologiske viden, således at det virkelig må blive et tidsskrift, hvor alsi­digheden er sat i højsædet.
Foreningen har hidtil haft svært ved at gøre ret meget for medlemmerne uden for Københavnsområdet. Med SVAMPE håber vi på at kunne rette delle op. Samtidig håber vi at kunne styrke det gode sammenhold i foreningen, som er nødvendigt, for at den kan holde sig livskraftig og løse sine opgaver i fremtiden. .Hjørdis Hall Andersen, Formand.

bottom of page